Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego - apteki internetowej iapteka NATURA


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Klient lub Kupujący – osoba będąca konsumentem, która dokonuje Zamówienia w ramach serwisu internetowego;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca lub Apteka - APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA, SENATORSKA 2 95-070 Aleksandrów Łódzki. Dane

rejestracyjne spółki: NIP: 728-119-71-26 . Dane kontaktowe spółki: adres e-mail: kontakt@iapteka-natura.pl

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego i-apteka-natura.pl;

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod iapteka-natura.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać

Zamówienia; 

Towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy APTEKA NATURA MARIOLA

GRANDYS-SZCZERBA, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego; 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.

1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę

Towaru. 

Załączniki:

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dotyczący towarów.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem iapteka-natura.pl. 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis internetowy działający pod adresem: iapteka-natura.pl, prowadzony jest przez APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA

SENATORSKA 2 95-070 Aleksandrów Łódzki. Dane rejestracyjne firmy: NIP: 728-119-71-26. Dane kontaktowe spółki: adres e-mail:

kontakt@iapteka-natura.pl.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego; 

warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach serwisu internetowego;

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

 

Korzystanie ze serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient

następujących wymagań technicznych: przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i

wyższej; 

zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi javascript.

 

W celu korzystania ze serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia

końcowego z dostępem do Internetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia

świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną

o powyższym powiadomieni. 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej

serwisu iapteka-natura.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji postanowień umowy z Apteką. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z

możliwości zawarcia umowy poprzez indywidualne uzgodnienie treści postanowień umowy, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności te wymienione w niniejszym Regulaminie.

Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a Apteką dotyczy sprzedaży produktów dopuszczonych do obrotu

na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów

zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) niniejszy serwis dotyczący

działalności aptek ogólnodostępnych, tj. sprzedaży detalicznej leków i wyrobów medycznych oraz innych Produktów dostępnych bez recepty za

pośrednictwem sieci Internet.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) niniejszy serwis dotyczący

działalności aptek ogólnodostępnych, tj. sprzedaży detalicznej leków i wyrobów medycznych oraz innych Produktów dostępnych bez recepty za

pośrednictwem sieci Internet.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 6

września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126, poz. 1318 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie

Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu

na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, apteka nie sprzedaje produktów leczniczych, suplementów diet

i innych produktów wskazanych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i w tym zakresie

zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia. 

 

Apteka nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych na rzecz hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów

aptecznych, jak również innych podmiotów gospodarczych wobec których zachodzi prawdopodobieństwo zakupu oferowanych środków w celu ich

dalszej odsprzedaży i w tym zakresie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia.

Wszystkie dane osobowe Klienta są poufne i są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi

w Rozporządzenieu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).


III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Rejestracja w serwisie internetowym jest dobrowolna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na stronie internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości

zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające

prawa osób trzecich;

dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów

Sklepu internetowego;

dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody

Sprzedawcy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Apteka podejmuje

środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące

zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub

naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

korzystania ze serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego

oprogramowania lub urządzeń;

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

korzystania ze serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,

postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

UWAGA! Apteka nie prowadzi sprzedaży do innych Aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, firm zajmujących się działalnością farmaceutyczną. Transakcje takie nie będą realizowane! Maksymalna ilość jednego produktu na jednego Pacjenta nie może przekroczyć 10 sztuk. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Wysyłka powyżej 20 kg podlega indywidualnej wycenie.

 

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową iapteka-natura.pl, dokonać wyboru

Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji

wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie. 

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie

złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz

łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują); wybranej metody płatności;

wybranego sposobu dostawy; czasu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej

serwisu iapteka-natura.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

 

V. DOSTAWA

 

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania

Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, paczką pocztową lub dostawą do paczkomatów. Koszty dostawy zostaną

wskazane w momencie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy jest liczony od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest podany na stronach Towarów oraz w momencie składania

Zamówienia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz.481) oraz decyzji GIF-u, opcja wysyłki do Paczkomatów jest niedostępna dla zamówień zawierających produkty lecznicze (leki OTC, wyroby medyczne).

UWAGA!!! : wysyłki towarów dostarczanych Pocztą Polską odbywają się we wtorki i w czwartki

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz

wszelkie inne składniki. 

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

przelewem na numer konta bankowego: PL 81 1240 3060 1111 0010 3792 4828

płatnością w systemie Przelewy24.pl

zapłatą kartą płatniczą Visa, MasterCard. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia Zamówienia;

zapłatą kurierowi przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem)

gotówką przy odbiorze osobistym.

 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ POZOSTAŁE PRAWA KONSUMENTA

 

Konsumentowi przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie

rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@iapteka-natura.pl lub też pisemnie na adres: APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA "Zwroty", SENATORSKA 2

95-070 Aleksandrów Łódzki o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo

skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy,

aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA "Zwroty" SENATORSKA 95-070

Aleksandrów Łódzki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od

niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie

koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji

o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy tej ustawy nie znajdują

zastosowania do przypadków zakupu związanego z wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. W zakresie

pozostałych produktów oferowanych przez Apteki znajdują zastosowanie poniższe uregulowania oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa

dotyczące Konsumentów.

 

Apteka jest zobowiązana do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsument może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk rynkowych na stronie

www.sejm.gov.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę może w terminie 21 dni odstąpić od niej bez

podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30

maja 2014r. o prawach konsumenta). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1

do Regulaminu i znajduje się na stronie www niniejszego serwisu. Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z

oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

Kupujący przesyła towary z kopią dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia).

Apteka zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki

zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od

umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Apteki lub

dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Apteki.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są produkty mające

krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia albo w których przedmiotem umowy są

produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i

wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze

rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób

występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji

fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne –

jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z

wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub

terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu diagnozowania,

zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób; diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w

przypadku urazu lub upośledzenia; badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych; regulacji poczęć, i które nie

osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani

metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

Zgodnie z art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne zwrot produktu leczniczego (leku wydawanego bez recepty) może

być dokonany wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania albo sfałszowania produktu leczniczego. Przepis ten

nie dotyczy pozostałych produktów sprzedawanych w Aptece.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie

określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku otrzymania

wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni towaru

wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest

jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo

zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować za

pośrednictwem wewnętrznego systemu RMA na koncie klienta w Sklepie Internetowym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

kontakt@iapteka-natura.pl czy też pisemnie na adres:

 

APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA"Dział reklamacji"

SENATORSKA 2

95-070 Aleksandrów Łódzki

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza

uznanie jej za uzasadnioną

 

W przypadku reklamacji towarów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z 

kopią dowodu zakupu - paragonem lub fakturą VAT.

Sprzedawca nie zawsze jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz

przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w

ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie lub pod adresem producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Apteka

nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych. Apteka jest

zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.


IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy

technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: APTEKA NATURA MARIOLA

GRANDYS-SZCZERBA "Dział reklamacji"

SENATORSKA 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub mailowo pod adres kontakt@iapteka-natura.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z

funkcjonowaniem serwisu internetowego.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza

uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego

bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie

płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego Przelewy24.pl – kontakt

 

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami

Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również

skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów,

rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel